+32 (0)16 56 80 51
info@pw-goossens.be

Algemene transportvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene transportvoorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met, en meer in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de P & W GOOSSENS BVBA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met P & W GOOSSENS BVBA.

  

Transporteur

Onder “transporteur” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht aanvaarden of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met P & W GOOSSENS BVBA, met dien verstande dat de transporteur zich door het aanvaarden van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich diengevolge persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het aanvaarden van een opdracht door de transporteur, tenzij schriftelijk anders door P & W GOOSSENS BVBA vermeldt.

Een transportopdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard, indien deze schriftelijk, per fax of per e-mail door de transporteur aan P & W GOOSSENS BVBA is bevestigd. De ontvangst door P & W GOOSSENS BVBA van de afgestempelde opdracht kan daarbij worden aanzien als een genoegzame aanvaarding. 

Het aanvaarden van een transportopdracht houdt in in te stemmen met huidige voorwaarden en deze als contractueel bindend te aanvaarden. P & W GOOSSENS BVBA behoudt zich het recht voor om aanbiedingen tot transportopdrachten tot aan het ogenblik van geldige aanvaarding in te trekken en aan te bieden aan een andere transporteur, zonder enige vorm van schadeloosstelling aan de zijde van de transporteur.

 

Transportdocumenten

De transporteur is steeds verplicht tijdig alle documenten bij de vracht te voegen, die krachtens wettelijke of reglementaire beschikkingen die goederen moeten vergezellen. De niet of niet-tijdige overmaking van de nodige documenten aan P & W GOOSSENS BVBA zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de P & W GOOSSENS BVBA, waarbij de transporteur P & W GOOSSENS BVBA zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren of om schadevergoeding te vragen.

P & W GOOSSENS BVBA is in geen geval aansprakelijkheid voor de onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder onder andere de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade welke hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de transporteur, bij wie ze kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader

 Elke transportopdracht wordt aangegaan conform de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag en de bepalingen hierin nopens de aansprakelijkheid van de transporteur. P & W GOOSSENS BVBA exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze onder C.M.R. en deze onder andere, dwingende regelgeving.

 

Vrachtgelden en vervoerskosten

De afgeleverde prijzen dienen op individuele basis te gebeuren en strekken tot vergoeding van alle door de transporteur verrichte werkzaamheden in het kader van de door hem aanvaarde transportopdracht. Deze prijs is een totaalprijs. Prijsherzieningen kunnen in geen enkel geval eenzijdig door de transporteur aan P & W GOOSSENS BVBA worden opgelegd en dienen steeds in onderling overleg overeengekomen te worden. De prijsherziening is niet geldig zonder schriftelijk akkoord tussen partijen, hetwelk eveneens via een elektronisch schrijven kan gebeuren.

Indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen, kan in voorkomend geval een dieseltoeslag worden toegestaan. De maatstaf voor de berekening van deze dieseltoeslag is de door het Instituut Wegtransport en Logistiek België gepubliceerde “kosten & kostenprijsindices ten behoeve van het goederenvervoer over de weg”. De maatstaf is geldig voor een periode van één maand en wordt berekend van maand tot maand, aan de hand van de prijs van toepassing zijnde op de eerste dag van die betrokken maand.

Voor leveringen binnen een vast tijdskader of tegen een vooraf bepaalde in tijd individueel identificeerbaar ogenblik, kan door de transporteur geen enkele meerprijs gevraagd worden, tenzij andersluidend schriftelijk beding tussen partijen.

In geval van, maar niet beperkt tot, duur- of raamcontracten, zijn de hiervoor bepaalde en de afgesproken prijzen geldig voor een periode van één jaar te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

In geval van onenigheid tussen de partijen met betrekking tot de vrachtgelden, vervoerskosten en/of andere toeslagen en prijzen, zijn rechtens doorslaggevend, de vrachtgelden, vervoerskosten en/of andere toeslagen en prijzen zoals vermeld op het door de P & W GOOSSENS BVBA verstuurde order, behoudens schriftelijk of elektronisch bezwaar binnen de 24 uren te rekenen vanaf de ontvangst van voornoemd order.

Laden, lossen, verladen en wachturen

Een afspraak omtrent het laden dient steeds te worden gemaakt en nageleefd door de transporteur.

P & W GOOSSENS BVBA heeft de intentie om zo veel als mogelijk de laadafspraken uiterlijk 24 uren voor de aanvang van de laadoperatie aan de transporteur kenbaar te maken en dit zo veel als mogelijk schriftelijk per fax of per e-mail. De contactgegevens zullen per afhaalplaats in bijlage bij voornoemd schrijven gevoegd worden.

Wachturen kunnen door de transporteur slechts worden aangerekend vanaf het derde uur effectieve wachtuur. De eerste twee wachturen komen daarbij niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt zowel bij het laden als bij het lossen van de vervoerde goederen binnen de transportopdracht.

In elk geval is de toekenning van enige vergoeding voor wachturen onderworpen aan de naleving door de transporteur van de door partijen gesloten contactuele voorwaarden. De transporteur kan geen enkele aanspraak maken op enige vergoeding voor wachturen ingevolge zijn niet naleving van de overeenkomst tussen partijen.

Het niet naleven van de meldingsplicht heeft het verval van het recht op wachtuurvergoeding tot gevolg.

Wachturen bij het laden en het lossen dienen zonder enige vertraging telefonisch worden gemeld aan de P & W GOOSSENS BVBA. De transporteur verbindt er zich daarnaast ook toe deze wachturen binnen de twee dagen schriftelijk ter kennis te brengen van de P & W GOOSSENS BVBA en dit per fax of per e-mail, ongeacht of de wachturen voor vergoeding in aanmerking komen.

Alle wachturen, ongeacht of ze voor vergoeding in aanmerking komen, dienen expliciet op de C.M.R.-vrachtbrief vermeld te worden.

Deze regels omtrent de wachturen zijn van toepassing op alle transporten, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding tussen partijen.

De C.M.R.-vrachtbrief dient te worden afgetekend.

De transporteur neemt in elk geval de verplichting op zich om de vervoerde goederen bij het inladen, verladen en lossen aan een visuele controle te onderwerpen. De transporteur gaat daarbij in het bijzonder na of de paletten en de dozen geen gebreken vertonen. In positief geval zal de transporteur de dozen en/of paletten niet aanvaarden.

Als niet-ontvankelijk worden beschouwd, de klachten en/of opmerkingen van de transporteur betreffende de uiterlijke staat van de goederen, indien deze niet schriftelijk ter kennis werden gebracht aan P & W GOOSSENS BVBA en daarnaast de klachten en/of opmerkingen niet op de C.M.R.-vrachtbrief aangewezen staan.

Ongemotiveerde voorbehouden worden door de P & W GOOSSENS BVBA niet in overweging genomen en worden in elke procedure als voor niet bestaande gehouden.

Voorbehouden betreffende de staat en het aantal der vervoerde goederen op de C.M.R.-vrachtbrief of de zendnota, worden door de P & W GOOSSENS BVBA niet in overweging genomen en worden in elke procedure als voor niet bestaande gehouden.

 

Paletten en paletruil

De transporteur heeft niet het recht om de paletten bij aankomst bij de klant zonder instructies te wisselen. De transporteur mag de paletten bij aankomst bij de klant enkel wisselen indien dit op de transportopdracht vermeld staat.

Enkel paletten in staat het overeengekomen transport uit te voeren mogen door de transporteur gebruikt worden. Deze gebruikte paletten dienen daarenboven in overeenstemming te zijn met de EPAL-beschrijving.

De te ruilen paletten dienen in elk geval droog te zijn en zich in de laadruimte van de vrachtwagen te bevinden. Het is de transporteur daarbij niet toegelaten paletten vanuit een andere ruimte dan de laadruimte te halen, zoals, maar niet beperkt tot, opslagruimtes onder de laadruimte.

De moeilijkheden en andere problemen die zich bij het ruilen van de paletten voordoen, dienen zonder enige vertraging telefonisch worden gemeld aan de P & W GOOSSENS BVBA. De transporteur verbindt er zich daarnaast ook toe deze moeilijkheden en andere problemen binnen de twee dagen schriftelijk ter kennis te brengen van de P & W GOOSSENS BVBA en dit per fax of per e-mail.

Alle moeilijkheden en/of andere problemen bij het ruilen van de paletten dienen expliciet op de C.M.R.-vrachtbrief vermeld te worden.

Vorderingen van de transporteur op de P & W GOOSSENS BVBA zullen onontvankelijk zijn wanneer niet voldaan is aan de dubbele meldingsplicht zoals weergegeven in de voorgaande paragrafen.

 

Levering

 De transporteur is verplicht om zo spoedig mogelijk na de levering de ondertekende originele C.M.R.-vrachtbrief over te maken aan de P & W GOOSSENS BVBA.

Alle gebreken in kwantiteit en kwaliteit aan en van de vervoerde goederen, die een transporteur als goede huisvader kan vaststellen op het ogenblik van het lossen, dienen in duidelijke bewoordingen vermeld te worden op de C.M.R.-vrachtbrief en de zendnota. Deze gebreken dienen zonder enige vertraging telefonisch worden gemeld aan de P & W GOOSSENS BVBA. De transporteur verbindt er zich daarnaast ook toe deze moeilijkheden en andere problemen binnen de twee dagen schriftelijk ter kennis te brengen van de P & W GOOSSENS BVBA en dit per fax of per e-mail. Daarnaast dient deze C.M.R.-vrachtbrief ondertekend te worden door zowel de transporteur als de bestemmeling-ontvanger van de vervoerde goederen en zo spoedig mogelijk in origineel overgemaakt te worden aan de P & W GOOSSENS BVBA.

De transporteur zorgt voor de naleving van de overeengekomen leveringsuren en –data, zelfs in gevallen van hardship en overmacht.

De transporteur is er in elk geval toe gehouden de P & W GOOSSENS BVBA onverwijld en zonder vertraging te verwittigen van enig probleem en/of vertraging die tot gevolg zou kunnen hebben dat de tussen partijen gemaakte leveringsafspraken niet kunnen worden nageleefd. Dit dient door de transporteur te gebeuren uiterlijk op het ogenblik van zijn vertrek bij de klant.

In de gevallen waarin de bestemming-ontvanger van de vervoerder goederen, het geheel of een gedeelte van de voor hem bestemde vervoerde goederen weigert in ontvangst te nemen, zal de transporteur zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met de P & W GOOSSENS BVBA. In dergelijke omstandigheden dient de transporteur de instructies van de P & W GOOSSENS BVBA op te volgen en uit te voeren. De transporteur brengt zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag uit van de door hem ondernomen stappen.

 

De bestuurder

De bestuurder van de vrachtwagen dient kledij te dragen die voor de op dat ogenblik ter uitvoering gebrachte opdracht geschikt en passend is. Bij het betreden van de opslagruimtes dient de chauffeur eveneens aangepaste kledij te dragen. De kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de transporteur en kunnen niet op de P & W GOOSSENS BVBA verhaald worden.

Tijdens het inladen, lossen en verladen is het de bestuurder verboden te roken, te eten en/of te drinken en meer in het algemeen, zich ervan te onthouden welke handeling dan ook te stellen die op enige wijze de veiligheid, van zowel zichzelf, als de omstanders, als de kwantiteit en kwaliteit de vervoerde goederen in het gedrang kunnen brengen

De transporteur verbindt er zich toe de voertuigen gebruikt ter uitvoering van haar verbintenissen te bemannen met degelijk opgeleid en ervaren personeel, hetwelk voldoet aan alle reglementaire voorwaarden om een voertuig te besturen.

Het bemannen van het voertuig met niet-degelijk opgeleid en ervaren personeel of personeel dat niet voldoet kan beschouwd worden als een ernstige wanprestatie.

Het personeel van transporteur blijft steeds onder leiding, gezag en toezicht staan van de transporteur. De transporteur blijft in ieder opzicht verantwoordelijk voor zijn personeel met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de reglementering betreffende de rij- en rusttijden, sociale en fiscale wetgeving, arbeidsduur, lonen …

De P & W GOOSSENS BVBA kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als de werkgever van het personeel van de transporteur, dit ongeacht de eigendom van het voertuig waarmee het personeel van de transporteur het transport zou uitvoeren.

De transporteur verbindt er zich toe de betrokken transportopdrachten te laten uitvoeren door bestuurders die lichamelijk gezond zijn en in staat om de betrokken transportopdracht uit te voeren zoals overeengekomen tussen partijen.

 

Onderaannemers

Het is de transporteur verboden, zonder de uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de P & W GOOSSENS BVBA, de vervoersoperatie te laten uitvoeren door een ander persoon, tenzij de onderaannemer gebonden is aan minstens de voorwaarden die gelden in de relatie tussen P & W GOOSSENS BVBA en de transporteur.

 

Facturering

De door de transporteur uitgeschreven facturen dienen in ieder geval uitdrukkelijk en in duidelijke bewoordingen het order- en/of het ritnummer te vermelden.

Uiterlijk op het ogenblik van het uitsturen van de facturen door de transporteur, dient deze laatste de originele en ondertekende C.M.R.-vrachtbrieven terug te bezorgen aan de P & W GOOSSENS BVBA. Het niet naleven van deze verplichting zal de opschorting van betaling van de desbetreffende factuur tot gevolg hebben.

P & W GOOSSENS BVBA geeft te kennen in te stemmen met compensatie tussen de vrachtfacturen en welkdanige vordering die de P & W GOOSSENS BVBA op de transporteur zou kunnen hebben.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.

Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbank van Koophandel te Leuven, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

 

Nietigheid

 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.